• obraz-01

Działalność

Jesteśmy Stowarzyszeniem prowadzącym działalność od 28 maja 2003 roku.

Naszym głównym celem jest podtrzymywanie i popularyzacja polskiej tradycji, a szczególnie szeroko pojęte pielęgnowanie polskości oraz dążenie do rozwoju świadomości narodowej - zarówno w zakresie obywatelskim, jak i kulturowym.

Siedziba naszego Stowarzyszenia znajduje się w Szczecinie, na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Jesteśmy grupą pasjonatów, dla których ważne są rozwijanie i krzewienie wiedzy historycznej oraz działanie na rzecz wzbogacania dziedzictwa narodowego. Tworzymy tzw. bank danych dla zagadek i ciekawostek historycznych, a przede wszystkim wspieramy wszelkie inicjatywy społeczne, które pomagają w odkrywaniu nieznanych dotąd prawd historycznych. Działamy na rzecz odzyskiwania zaginionego dziedzictwa narodowego poprzez aktywizację społeczeństwa i władz Rzeczypospolitej Polskiej. Prowadzimy również działalność na polu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, propagujemy turystykę i krajoznawstwo ziem polskich.

Jesteśmy instytucją pożytku publicznego i naszą działalność można wspierać na różne sposoby, na przykład przekazując:

- raz do roku 1% podatku (KRS 0000162542),
- darowizny materialne i finansowe,
- eksponaty historyczne.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do odwiedzenia naszej siedziby i szczegółowego zapoznania się z profilem prowadzonej działalności.

Cele działania naszego Stowarzyszenia są następujące:

1. Wzbogacanie dziedzictwa narodowego i wiedzy historycznej.
2. Weryfikowanie wiedzy historycznej.
3. Rozwijanie wiedzy i sprawności fizycznej członków Stowarzyszenia.
4. Pomoc osobom fizycznym i prawnym w prowadzeniu specjalistycznych przedsięwzięć.
5. Tworzenie banku danych o wszystkich zagadkach historycznych.
6. Wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych sprzyjających ujawnieniu nieznanych prawd historycznych.
7. Aktywizacja społeczeństwa polskiego i władz Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie odzyskiwania zaginionego dziedzictwa narodowego.
8. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
9. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
10. Promocja ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
11. Promocja turystyki i krajoznawstwa poprzez organizowanie zorganizowanych imprez turystycznych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Nasze statutowe cele działania realizujemy w następujące sposoby:

1. Organizowanie i prowadzenie ekspedycji badawczych i poszukiwawczych.
2. Inwentaryzowanie i sporządzanie dokumentacji obiektów historycznych i dawnej działalności górniczej.
3. Popularyzację wiedzy historycznej i technicznej.
4. Doradztwo historyczne, prawne i techniczne.
5. Wyrażanie opinii w sprawach związanych ze statutową działalnością Stowarzyszenia.
6. Prowadzenie analiz i studiów historycznych.
7. Udział w działaniach i inicjatywach władz, organizacji lub osób fizycznych i prawnych.
8. Tworzenie fundacji, zakładów, funduszy akcji dla realizacji celów Stowarzyszenia.
9. Współpraca z władzami państwowymi i samorządowymi, partiami, stowarzyszeniami, placówkami naukowymi w zakresie wynikającym z celów Stowarzyszenia.
10. Gromadzenie materiałów i informacji związanych z celami Stowarzyszenia.

Zapraszamy!