• obraz-01

Członkowie

W poczet członków naszego Stowarzyszenia należą ludzie różnych zainteresowań, zawodów i specjalności.

Obecnie liczba członków Stowarzyszenia wynosi 133.


Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która:
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych,
- złożyła deklaracją przystąpienia do Stowarzyszenia, popierania jego celów i podejmowania działań dla ich realizacji,
- posiada poparcie dwóch członków zwyczajnych.

Członkiem Stowarzyszenia może być także osoba małoletnia za zgodą przedstawicieli ustawowych, przy czym małoletni poniżej 16 lat nie mają prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz nie korzystają z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

Członek zwyczajny ma prawo do:
- czynnego i biernego prawa wyborczego do Stowarzyszenia,
- brania udziału w pracach i inicjatywach Stowarzyszenia,
- otrzymywania informacji o działaniach Stowarzyszenia,
- wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących celów i działalności Stowarzyszenia,
- obrony swoich uzasadnionych interesów przez Stowarzyszenie.

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która popiera działalność Stowarzyszenia, uznaje jego Statut i złożyła deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia.

Członkiem honorowym może być każda osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnieniu celów Stowarzyszenia.

Członek honorowy, będący jednocześnie członkiem zwyczajnym, nie traci wynikających z tego praw. Członek wspierający i honorowy ma wszelkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia, wspierającymi i honorowymi, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich. Osoba prawna, nie mająca siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może być członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

Do obowiązków członka należy:

1) przestrzeganie przepisów Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) aktywny udział w pracach Stowarzyszenia i rzetelne realizowanie przyjętych zobowiązań,
3) regularne opłacanie składek członkowskich:
    pkt. 2) nie dotyczy członka wspierającego i honorowego.
    pkt. 3) nie dotyczy członka honorowego.